EBU T&I Awards Ceremony

Presenter(s): Michael Nugent (ERT), Antonio Arcidiacono (EBU)